Optimalizace energetické náročnosti


I malé úpravy mohou přinést znatelné úspory za energie.

DSC_0165

Balíček služeb je zaměřen na optimalizaci vnitřního prostředí budov a minimalizaci energetické náročnosti související s jeho udržováním. V základním případě se jedná o zefektivnění využití stávajících systémů vytápění, větrání a dalších aktivních i pasivních prvků, o drobné úpravy provozu apod., tedy o úpravy, které nevyžadují velké investice spojené s instalací nových zařízení nebo rozsáhlými stavebními úpravami. Rozsah a konkrétní cíle služby včetně charakteru navrhovaných opatření vždy vychází z požadavků klienta a reálných stavebních, technických, provozních a dalších parametrů historické stavby.

Podrobnosti o těchto službách

Pro koho je služba určena?

Teplota a vlhkost prostředí představují dva důležité faktory, které ovlivňují jak komfort uvnitř stavby, tak její životnost. Nevhodný režim klimatu uvnitř budovy může krom zdravotního rizika vést k poškození mobiliáře a vybavení budov a způsobovat degradaci stavebních materiálů i narušení konstrukcí. To ve výsledku znamená nejen nutnost nákladných oprav, ale často také zánik autentických detailů, materiálů nebo celých konstrukcí. Zajistit, aby v budově bylo správně fungující a zdravé prostředí, nemusí vždy nutně znamenat náročné úpravy a nákladné investice. Ve skutečnosti lze obvykle dosáhnout výrazného zlepšení podmínek nastavením vhodného režimu stávajících systémů vytápění, přirozeného větrání a odvlhčování. To vede k měřitelné úspoře výdajů za energie, k redukci rizik rozvoje poškození a k celkovému zlepšení užitné hodnoty stavby. Služba cílí zejména na objekty zasažené vzlínající vlhkostí, objekty využívané přetržitě, historické stavby se zvláštními nároky na vnitřní klima (muzea, galerie, návštěvní expozice apod.), rozsáhlejší stavby s různorodě využívanými prostorami a na další objekty, kde je požadována racionalizace vytápění.

Jakým způsobem je služba realizována?

Optimalizace energetické náročnosti budovy začíná seznámením se s historickou stavbou jako celkem, jejími jednotlivými funkčními částmi, jejím stavebním vývojem a současným stavem, dosavadním a plánovaným provozem. Při inspekční prohlídce jsou vytipovány kritické poruchy a potenciální zdroje klimatických problémů budovy. Na vybraná místa budovy jsou při prohlídce umístěna sběrná zařízení, tzv. datalogery, které v pravidelných intervalech registrují údaje o aktuální teplotě a relativní vlhkosti vzduchu. Tato data jsou společně s nálezy průzkumu podkladem pro zpracování analýzy stávajícího stavu a navržení vhodných úprav. V některých případech může problémy uspokojivě řešit pouze změna režimu topení a větrání nebo relativně konzervativní a levné zásahy (například obnova historických průduchů větrání). Po provedení úprav je vhodné pokračovat v monitoringu klimatu a ze získaných měření vyhodnotit efektivitu úprav a případně je dále korigovat.

S Vašimi dotazy se na nás neváhejte obrátit přímo.