Plánování údržby


Pravidelná péče o vaši památku Vám ušetří zbytečně vysoké výdaje na opravy.

DSC_0679

Stavební památky představují specifické stavby, které vyžadují specifickou péči a údržbu. Vhodně plánovaná a průběžně prováděná údržba představuje nejlepší cestu, jak stavbu uchovat v dobré kondici, předcházet rozvoji poruch a udržet rychlost degradačních pochodů v přijatelných mezích. Plánování údržby navíc umožňuje efektivně alokovat finanční prostředky v čase, což z dlouhodobého hlediska snižuje celkové náklady na opravy a údržbové práce. Pro svoji šetrnost, důraz na prevenci a minimalizaci nutných zásahů je tento způsob péče o historické stavby jednoznačně upřednostňován autoritami památkové péče.

Podrobnější informace o Plánu údržby

Pro koho je služba určena?

Plán údržby představuje mocný nástroj vhodný pro správu jakékoli historické stavby, objektu či souboru děl bez ohledu na jejich aktuální stav. Znalost aktuálního stavu stavby a povědomí o vyskytujících se problémech je základním předpokladem řádné péče o památku, která je zákonnou povinností vlastníka. Řádné porozumění existujícím problémům a korektní identifikace jejich příčin je zároveň nutnou počáteční podmínkou přípravy a následné realizace vhodného a přiměřeného nápravného opatření. Pasport aktuálního stavu objektu, který je součástí plánu údržby, lze operativně využít jako základní podklad při jednání s úřady, žádostech o dotace a podobně. Průběžná aktualizace plánu potom umožňuje řešit problémy v jejich počátku a řadě problémů dokonce zcela předejít. Podstatný užitek tak vlastníku služba přináší až v delším časovém horizontu. Význam plánování a racionalizace údržby je ještě podstatnější v případě správy souborů historických objektů, ať už se jedná o stavební komplexy, soubory zahradní nebo krajinné architektury a sochařské výzdoby nebo o jinak nesouvisející nemovitosti.

Jakým způsobem je plán údržby realizován?

Plán údržby je zpracováván v několika navazujících etapách. Vlastnímu průzkumu objektu předchází jeho vstupní zběžná prohlídka, při které jsou upřesněny cíle, rozsah a další parametry sjednané služby. Detailnost zpracovávaného plánu údržby, frekvence jeho aktualizací a další specifické požadavky jsou s klientem sjednány vždy individuálně a reagují na jeho konkrétní potřeby.

Při vlastní inspekci objektu je dle firemní metodiky postupně posouzen stav jednotlivých funkčních částí objektu (střecha, plášť, nosné konstrukce, výplně otvorů atd.). Zjištěné poruchy a nedostatky jsou podrobně dokumentovány, některé problémy si mohou vyžádat hloubkový průzkum nebo přizvání dalších specialistů. V rámci pravidelné inspekce objektu nabízíme též provádění základní neinvazivní údržby (jako například čištění okapů). V další fázi je na základě podrobného terénního záznamu vypracován plán údržby, který je syntézou rozvrhu preventivních opatření (jako např. pravidelné obnovy nátěrů) a plánu opravných zásahů, které reagují na zjištěné nedostatky. Plánované intervence jsou časově strukturovány dle své naléhavosti, vhodné technologické souslednosti i předpokládané časové, organizační a finanční náročnosti. Součástí plánu údržby jsou také rámcová doporučení vhodných postupů při řešení jednotlivých problémů. Třetí etapu plánu údržby pak představuje implementační fáze, kdy zajišťujeme kontrolu a hodnocení provedených zásahů z hlediska jejich funkčnosti a případně také dlouhodobý monitoring jejich vlivu. To vlastníku poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě provedených prací a v delším časovém období také o efektivitě plánovaní údržby.

S Vašimi dotazy se na nás neváhejte obrátit přímo.