Náš tým

Petr Kuneš absolvoval v roce 2004 na Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT, následně zde obhájil doktorskou práci. Jako technolog se specializuje na problematiku konzervace a restaurování kamene, zabývá se výzkumem historických stavebních materiálů, materiálovým průzkumem staveb a principy péče o stavební památky. Kromě teoretických znalostí, které získal v rámci studia a zahraničních stáží a kurzů, čerpá zkušenosti z více než desetileté praxe terénního technologa a asistenta restaurátora. Od roku 2008 je členem Technologické laboratoře Národního památkového ústavu. Poslání památkové péče Petr vidí nejen v ochraně hodnot kulturního dědictví, ale obecněji v péči o principy šetrnosti, hospodárnosti a odpovědnosti s jejich hlubokým vnitřním smyslem.
Riccardo Cacciotti se narodil v Římě a je stavebním inženýrem. Graduoval v roce 2007 na College Cork v Irsku, o rok později získal magisterský titul v oboru Plánování stavebního a urbanistického rozvoje na University College v Londýně. Vzdělání si dále rozšířil v rámci mezinárodního studijního programu v oboru Strukturní analýza památek a historických konstrukcí a v současnosti je doktorandem na ČVUT v Praze a v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. V Riccardovi se pojí jižanská srdečnost a vřelé osobní zaujetí se smyslem pro detail, systematičností a chladným inženýrským přístupem. Díky svým bohatým zahraničním zkušenostem z Itálie, UK a Portugalska dokáže problémy nahlížet se zdravým odstupem a nadhledem.
Petr Gláser je rodákem z Liberce, vystudoval obor Restaurování kamene na IRKT v Litomyšli (současné Fakultě restaurování University Pardubice). V roce 2012 získal magisterský titul v oboru Stavební historie na Filosofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Od roku 2002 je Petr držitelem licence Ministerstva kultury pro restaurování sochařských děl z kamene a terakoty. Kromě své restaurátorské praxe se na Akademii věd ČR, Národním památkovém ústavu a Universitě Pardubice podílí na vědeckovýzkumných projektech, krátce se seznámil s prací terénního památkáře specialisty restaurování.  Ačkoli je Petr především zručný restaurátor, jeho zájem sahá od vývoje nových metod dokumentace památek až po reflexi teoretických otázek restaurování a památkové péče.